Skip to content

Ondersteuning

Passende ondersteuning

Onze school biedt passende ondersteuning voor leerlingen met specifieke behoeften. Soms is een steuntje in de rug voldoende, soms is er meer nodig. De leerkracht kan extra begeleiding geven in de vorm van verlengde instructie, verrijkingsopdrachten, een specifieke aanpak m.b.t. concentratie of welbevinden. Voor leerlingen die meer dan basisondersteuning nodig hebben, kijken wij samen met ouders op welke manier we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van deze leerlingen met lichte ondersteuning. In sommige gevallen kan de school hiervoor extra financiële ondersteuning aanvragen bij het RSV, dit wordt ook wel zware ondersteuning genoemd.

Dyslexie

Leerlingen met hardnekkige lees- en spellingproblemen komen in aanmerking voor een diagnose en behandeling van dyslexie. Deze wordt onder bepaalde voorwaarden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind en /of de Intern Begeleider. Op school zijn er afspraken gemaakt hoe deze leerlingen getoetst worden en welke extra hulpmiddelen er ingezet kunnen worden (link dyslexie protocol?).

Interne begeleider

De intern begeleider zorgt ervoor dat de uitvoering en de inzet van alle extra ondersteuning goed gebeurt. Ze begeleidt de leerkrachten hierbij en coördineert de zorgprocedure. Op onze school zijn twee intern begeleiders werkzaam: Marja de Bie (gr 1-6) en Conny Stultjens (gr 7-8). 

Ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel leggen we vast hoe we de bovengenoemde ondersteuning van de leerlingen invullen. 

Het kan gebeuren dat het niet lukt om een passend aanbod te realiseren voor een leerling. Als dat binnen de eigen school niet lukt, dan gaan leerlingen, al dan niet tijdelijk, naar een andere onderwijsvoorziening. Dit is een zorgvuldig traject waarbij ouders en het RSV vanaf het begin intensief betrokken zijn.