Skip to content

Onderwijs

Wij zijn een leefstijlschool!

De methode omvat een groot aantal sociale vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en doelen stellen. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol. Er is een opbouw in zes thema’s die in alle groepen van 1 tot en met 8 op het juiste niveau worden aangeboden met diverse werkvormen: kringgesprekken, drama, werkboekjes en ‘energizers’.

Onze leefstijlregels

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een onderwijssituatie waarin leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samen werken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. We bevorderen hiermee de zelfstandigheid van de kinderen, verhogen de leerprestaties en benutten de verschillen van de kinderen als kansen om van elkaar te leren. Daarnaast realiseren we door coöperatieve leren een goed pedagogisch klimaat.

Voorbeelden van basiswerkvormen (didactische structuren):

  • zoek iemand die: Kinderen lopen door het lokaal met het doel “Zoek iemand die” een antwoord weet op één van de opdrachten op een werkblad.
  • binnenkring/buitenkring: De kinderen staan in twee concentrische cirkels. Doordat de kinderen in één van de kringen roteren, ontstaan steeds nieuwe tweetallen.
  • twee vergelijk: In tweetallen geven de kinderen meerdere reacties op een vraag, vergelijken met een ander tweetal en bedenken samen daarmee nog meer antwoorden.

Naast bovenstaande didactische werkvormen worden nog veel meer werkvormen uitgevoerd in de groepen.

Meervoudige intelligentie

Op de Wegwijzer gaan wij er vanuit dat ieder kind uniek is en beschikt over sterke en zwakke kanten. Door uit te gaan van de talenten van kinderen wordt het zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld versterkt. Volgens ons is dit een voorwaarde om samen te kunnen leren en jezelf te kunnen ontwikkelen.

We hebben ons verdiept in het gedachtegoed van Howard Gardner. Volgens hem zijn er grote verschillen tussen leerlingen, er is niet één manier van knap-zijn. Het gaat er niet om “hoe knap je bent” maar “hoe ben je knap?”. De verschillende intelligenties heeft hij uitgewerkt in acht intelligenties.

Meervoudige intelligentie is een aanpak waarbij het onderwijs aansluit bij de sterke intelligentie van de leerling, waarbij alle intelligenties verder worden ontwikkeld en speciale aandacht besteed wordt aan het respecteren en waarderen van de onderlinge verschillen.

Verbaal-Linguïstische intelligentie (woordknap)

Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen

Logisch-Mathematische intelligentie (rekenknap)

logisch denken, cijfers, experimenteren

Visueel-Ruimtelijke intelligentie (beeldknap)

tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven

Muzikaal-Ritmische intelligentie (muziekknap)

muziek luisteren, maken, componeren, herkennen

Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie (beweegknap)

lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans

Naturalistische intelligentie (natuurknap)

dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen

Interpersoonlijke intelligentie (mensknap)

zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven

Naturalistische intelligentie (natuurknap)

eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën