Skip to content

Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie. Wat wij doen, doen wij immers voor hen, zo weten zij dat zij meetellen. In de leerlingenraad gaat het bijvoorbeeld over:

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie?

In de groepen 6, 7 en 8 worden jaarlijks verkiezingen gehouden in de vorm van een kringgesprek met een stemronde. Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. Bij elke vergadering zijn de teamcoördinatoren gespreksleider. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De vergaderingen worden op toerbeurt genotuleerd.